باشگاه کار آفرینی – 30 آبان 1402 – دبستان امید نو

باشگاه کار آفرینی امید نو قسمت دوم- تصاویر مربوط به 30 آبان ماه 1402

باشگاه کار آفرینی دبستان امید نو