فیلم های آموزشی رایگان

فیلم های آموزشی رایگان

در راستای تحقق اهداف و عدالت اموزشی مجتمع امید نو در نظر دارد محتوای آموزشی و مشاوره ای ذیل را به صورت رایگان در اختیار اولیا و دانش اموزان عزیز قرار دهد

جهت مشاهده، روی مبحث هر موضوع مورد نظر کلیک فرمائید.

نام درسپایهمبحثنام مدرس
فارسیاولآموزش رایگان حرف ( اِ-_ِ-ه)خانم زمانی
فارسیاولآموزش حرف ( ز )خانم زمانی
فارسیاولآموزش نشانه (ش)خانم زمانی
فارسیاولآموزش نشانه (اِ دوستی)خانم زمانی
فارسیاولآموزش نشانه (اُ)خانم زمانی
فارسیاولنشانه (ای) مستقلخانم جواهردشتی
فارسیاولنشانه اِخانم جواهردشتی
ریاضیاولصفحه 84 تم 12خانم جواهردشتی
فارسی اولنشانه (ع)دبیر
فارسی اولآموزش نشانه (ذ)دبیر
فارسی دومنکات آموزشی درس مسجد محله ماخانم عباسی 
فارسی دومآموزش همزهخانم عباسی 
ریاضی سوم مبحث الگوهاخانم پاشایی
ریاضی سوممبحث ماشین های ورودی و خروجیخانم پاشایی
ریاضی سوممبحث ساعتخانم پاشایی
ریاضی سومآشنایی با اعداد 4 رقمیخانم پاشایی
علومسوممبحث مواد اطراف ماخانم پاشایی
علومسوممبحث چرخه آبخانم پاشایی
علومسوم آزمایش نیرودبیر
فارسیسومآموزش بند نویسی خانم پاشایی
ریاضیچهارممبحث الگوهاخانم خردمند
علومچهارمگوناگونی گیاهاندبیر
ریاضیچهارممعرفی میلیونخانم خردمند
ریاضیپنجم مبحث میلیارد خانم قبادی
ریاضیپنجمضرب و تقسیم میلیونخانم قبادی
ریاضیپنجمضرب مساحتیخانم شولانی
ریاضیپنجمنسبت های مساویخانم شولانی
ریاضیپنجممحیط دایرهدبیر
ریاضیپنجماندازه گیریدبیر
نگارشپنجمتشخیص کلمات مفرد و جمعخانم شولانی
نگارشپنجمدرس سوم_بیمارستان رازیخانم شولانی
علومپنجمپدیده رنگین کمانخانم شولانی
ریاضیششممعرفی اعداد صحیحخانم قنبریان