تاریخچه مجموعه

 آموزش” و “پرورش” یا “تعلیم” و “تربیت” دو مفهوم مستقل از یکدیگر و گویای دو فرایند متفاوتند ولی در عین حال مرتبط با هم می باشند..  از یک سو، آموزش جزئی از بستر سازی موردنیاز در پرورش به حساب می آید، به گونه ای که علایق و رفتارهای فرد آموزش دهنده، چگونگی آموزش، محتوای آموزش و سایر عوامل شکل دهنده آن در پرورش تأثیرگذار است و هرگز نمی توان معلمی را فرض نمود که بدون تأثیرگذاری تربیتی، تنها و تنها به امر آموزش بپردازد. از سوی دیگر، پرورش نیز در بسیاری موارد، هرچند طرفین به این انتفال توجه نداشته باشند، همراه با نوعی آموزش است.

 طبق نظریات اخلاقی و علمی پیشرفته در زمینه رشد و پرورش کودک ، تربیت در دوران کودکی و نوجوانی دارای جایگاه مهمی است چراکه در این دوران پایه و مبنای اساسی هویت سازی در فرد شکل می گیرد ،لذا توجه به بحث رشد مهارتی و ابعاد متفاوت فرد و پرورش وی در این دوران امری مهم و ضروری است.

با توجه به این مساله و ضرورت آن که دغدغه موسسین و کادر مجموعه مدارس امید  می‌باشد بر آن شدیم تا با فرا رفتن از سیستم های سنتی که در آن صرفا بر یک بعد از ابعاد متفاوت شخصیتی انسان تمرکز شده و با توجه به آن افراد مورد ارزیابی قرار می گرفتند، سیستم نوینی در آموزش و پرورش کودکان و دانش پژوهان  این مرز بوم ارائه و اجرا کنیم.

سیستمی که با نظرکارشناسان و مشاوران امر آموزش و پرورش کودکان و تلفیق نظریات علمی جهانی در زمینه رشد کودکان ونوجوانان عملی و اجرا شده است. که در نهایت منجر به ایجاد مدرسه ای با سیستم اکتشافی و رویکرد تئوری انتخاب گشت که دانش پژوهان در آن در کنار آموزش هایی در کلاس جهانی ، مهارت آموزی و حل مساله و رشد و پرورش و تکیه بر توانمندی های فردی خود را نیز خواهند داشت.

شعار مجموعه مدارس امید  مدرسه ای در کلاس جهانی با رویکرد مهارتی است. شاید بتوان این شعار را خلاصه ای از مجموعه اقداماتی دانست که سعی شده است در این مدرسه پیاده و اجرا گردد. در این مجموعه سعی بر آن است تا در محیطی امن و با نشاط آموزش هایی به دانش پژوهان ارائه گردد که این آموزش ها با متناسب با آموزش ها ومتد و  سرفصل های جهانی بوده که در نهایت امکان دستیابی به مدارک بین المللی را نیز برای دانش پژوهان ایجاد خواهد کرد.

حتی این آموزش ها نیز برمبنای تئوری انتخاب و توجه به تفاوت های فردی و رشد استعدادی آنها خواهد بود. برای مثال در  آموزش زبان دوم که در دستور کار این مجموعه قرار دارد علاوه بر ویژگی های مثبت رایجی که این یادگیری بر فرد می گذارد بر این نکته نیز توجه شده است که این آموزش باعث رشد توانایی های ادراکی و بالقوه فرد خواهد شد.

محتوای بیشتر در این بخش: « معرفی موسسین اهداف و چشم انداز »

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

Back to top